PDA

View Full Version : Phân biệt NEED TO V - NEED VING


hangphan
05-08-2010, 08:00 PM
Chúng ta sử dụng 'need' để nói về những sự việc mà chúng ta nghĩ rằng cần thiết phải làm. Chúng ta có thể sử dụng 2 cấu trúc khác nhau - need / needs to và need / needs -ing

Need to


Chúng ta sử dụng dạng này khi chúng ta muốn nói về cái gì đó mà cần thiết cho ai đó thực hiện. Chúng ta thường nói về ai sẽ làm việc đó. Ví dụ: "I need to go to the dentist" có nghĩa "It's necessary for me to visit the dentist" (cần thiết cho tôi đi đến nha sĩ.)

Chúng ta tạo cấu trúc này với

- chủ ngữ
- need hoặc needs to
- động từ

eg: i need to practice

Chúng ta tạo dạng phủ định với:

chủ ngữ + needn't hoặc doesn't need to + verb

eg: He doesn't need to hurry up

Need –ing

Chúng ta có thể sử dụng dạng này khi chúng ta muốn nói về cái gì đó mà cần thiết cho ai thực hiện. Chúng ta không phải nói ai sẽ làm việc đó. Ví dụ, khi người huấn luyện nói "Dusty needs untacking" cô ta có ý là "The horse needs to be untacked by you, Ellie" (Con ngựa cần được cháu tháo cương đó, Ellie"

Đây là cấu trúc thụ động khi cấu trúc thông thường chủ từ+động từ + phó từ thay đổi thành phó từ + need + động từ+ing.

Chúng ta tạo cấu trúc này với:

phó từ + need hoặc needs + động từ +ing

eg: The horse needs untacking

Chúng ta tạo dạng phủ định với:

phó từ + don't /doesn't need + động từ +ing

The car doesn't need washing

huyena3
05-14-2010, 09:00 PM
cấu trúc NEED TO BE +V3 cũng giống như NEED +VING phải ko

hangphan
05-15-2010, 11:07 AM
cấu trúc NEED TO BE +V3 cũng giống như NEED +VING phải ko

đúng rồi bạn ạ

vd: your hair need to be cut = your hair need cutting :)