PDA

View Full Version : phân biệt: Just, yet, still, already


hangphan
08-10-2010, 07:59 PM
These words are often used with the present perfect tense although yet, still and already can all be used with other tenses.

Các từ này thường được sử dụng với thì hiện tại hoàn thành mặc dù yet, still và already cũng có thể đc sử dụgn ở các thì khác .

Just
Just’ is usually used only with the present perfect tense and it means ‘a short time ago’.
Just 'thường được sử dụng chỉ với thì hiện tại hoàn thành và nó có nghĩa là "một khoảng thời gian trước".

Ví dụ:
I’ve just seen Susan coming out of the cinema.
Mike’s just called. Can you ring him back please?
Have you just taken my pen? Where has it gone?

In the present perfect, ‘just’ comes between the auxiliary verb (‘have’) and the past participle.
Trong thì hiện tại hoàn thành, "just" đứng giữa trợ động từ ('have') và động từ phân từ.

Yet

Yet’ is used to talk about something which is expected to happen. It means ‘at any time up to now’. It is used in questions and negatives.
YET 'được sử dụng để nói về cái gì đó được dự kiến sẽ xảy ra. Nó có nghĩa là " bất kỳ lúc nào tính đến thời điểm hiện tại". Nó được sử dụng trong câu hỏi và phủ định.

Ví dụ:
Have you finished your homework yet? The speaker expects that the homework will be finished.
I haven’t finished it yet. I’ll do it after dinner.

‘Yet’ usually comes at the end of the sentence.
YET thường xuất hiện ở cuối câu


Still
Still’ is used to talk about something that hasn’t finished – especially when we expected it to finish earlier.
"still" được sử dụng để nói về cái gì đó đã không hoàn thành - đặc biệt là khi chúng ta dự kiến nó sẽ kết thúc trước đó.

Ví dụ:
I’ve been waiting for over an hour and the bus still hasn’t come.
You promised to give me that report yesterday and you still haven’t finished it.

‘Still’ usually comes in ‘mid-position’
Khác với Yet, Still thường đứng ở giữa câu .

Still is often used with other tenses as well as the present perfect.
still còn đc sử dụng với các câu ở các thì khác, cũng như đối với thì hiện tại hoàn thành.

Ví dụ:
I’ve still got all those letters you sent me.
Are you still working in the bookshop?


Already
Already’ is used to say that something has happened early – or earlier than it might have happened.
Already được sử dụng để nói rằng cái gì đã xảy ra sớm - hoặc sớm hơn nó có thể đã xảy ra.

Ví dụ:
I’ve already spent my salary and it’s two weeks before pay day.
The train’s already left! What are we going to do?

‘Already’ usually comes in mid-position
Already thường đứng ở giữa câu.

------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc vui,
Hangphan :)

kechungtjnh
08-20-2010, 09:12 PM
thật ra mấy cái này trong SGK cơ bản các cô ý cũng dạy mà....

hangphan
08-20-2010, 09:43 PM
sgk lớp mấy hở bạn? :D

mrbeo239
08-21-2010, 12:33 PM
các thầy cô dạy thêm thui sgk thiếu tùm lumhttp://topplay.vn/forum/images/smilies/Yoyo/yoyo086.gif

nhocpai
09-26-2010, 08:45 PM
thank hangphan!!!

hangphan
09-26-2010, 10:21 PM
hi, it's my pleasure ;)